5-Transparència en matèria d’Urbanisme, Obres públiques i medi ambient (15)

Transparència en matèria d’Urbanisme, Obres públiques i medi ambient (Puntuació màxima 13 sobre 15)

Subcapítols en que es desglossa el bloc E:

1.- PLANS D’ORDENACIÓ URBANA I CONVENIS URBANÍSTICS (5 sobre 6)

En el punt 54 "Es publica informació precisa dels Convenis urbanistics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanistiques en execució" no s'obté puntuació.

2.- ANUNCIS I LICITACIONS D’OBRES PÚBLIQUES (3 sobre 3)

3.- INFORMACIÓ SOBRE CONCURRENTS, OFERTES I RESOLUCIONS (2 sobre 2)

4.-OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I INFRAESTRUCTURES (3 sobre 4)

En el punt 64 "Proporció d'ingresos del Urbanisme: Ingresos derivats de l'urbanisme/Ingresos totals. (s'indicaran al web els conceptes inclosos com Ingresos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanistic, enajenació de terrenys, etc.)" no s'obté puntuació.