3-Transparència econòmica i financera (11)

Transparència econòmica i financera (Sobre puntuació màxima de 11 s'obtenen 11 punts)

Subcapítols en que es desglossa el bloc C:

1.- INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESUPOSTÀRIA (5 sobre 5)

2.- TRANSPARENCIA EN ELS INGRESSOS, DESPESES I DEUTES MUNICIPALS (6 sobre 6)