2-Relacions amb els ciutadans i la societat (16)

Relacions amb els ciutadans i la societat (Sobre puntuació màxima de 16 s'obtenen 14 punts )

Subcapítols en que es desglossa el bloc B:

1.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT (2 sobre 2)

2.- INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (8 sobre 9)

En l'apartat 23 "Es recull al web informació actualitzada sobre la situació medi ambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi." no s'obté puntuació.

3.- GRAU DE COMPROMIS AMB LA CIUTADANIA (4 sobre 5)

En l'apartat 33 "Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis Municipals i del grau de cumpliment dels compromisos establerts a la mateixa/es" no s'obté puntuació.