1-Informació sobre la corporació municipal (18)

Informació sobre la corporació municipal (Sobre puntuació màxima de 18 s'obtenen 16 punts)

Subcapítols en que es desglossa el bloc A:

1.- INFORMACIÓ SOBRE ELS CÀRRECS ELECTES I EL PERSONAL (6 sobre 6)

2.- INFORMACIÓ SOBRE LA ORGANITZACIÓ I EL PATRIMONI (4 sobre 6)

En l'apartat 10 "Esta aprovada i es publica l'Agenda Local 21 i/o el Pla Estratègic (Mapa Estratègic) Municipal" s'obté nul·la puntuació.

En l'apartat 12 "Es publica l'inventari de bens i drets de l'Ajuntament" no s'obté puntuació 

3.- INFORMACIÓ SOBRE LES NORMES I INSTITUCIONS MUNICIPALS (6 sobre 6)

Indicadors bloc 1-Informació sobre la corporació municipal