6-Indicadors llei de transparència (16)

Indicadors llei de transparència (Sobre puntuació màxima 16 s'obtenen 14 punts)

Subcapítols en que es desglossa el bloc F:

1.- PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ (3 sobre 3)

2.- CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS (4 sobre 6)

En el punt 70 "Es publiquen periodicament (como a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web)" no s'obté puntuació

En el punt 72 "Es publica la relació dels Convenis subscrits amb menció de les parts signants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes" no s'obté puntuació 

3.- ALTS CARRECS DE L’AJUNTAMENT I ENTITATS PARTICIPADES (3 sobre 3)

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPUESTÀRIA (4 sobre 4)