Estructura del pressupost

L'estructura dels pressupostos de tots els ajuntaments han de complir els requisits de l'Ordre EHA/3565/2008 (disponible a "Arxiu")

Aquesta ordre indica la estructura que han de tenir els pressupostos.

 • Per categories econòmiques, amb una finalitat fonamentalment comptable. S’utilitza tant per despeses com per a ingressos. És obligatòria. Respon a la pregunta “En què es gasta?” (naturalesa de la despesa).
 • Per programes: la classificació per programes ordena la despesa segons la seva finalitat. Respon a la pregunta “Per a què es gasta, amb quina finalitat?”. S’utilitza únicament en les despeses i és obligatòria.
 • Per unitats orgàniques: no és obligatòria per llei i per tant queda a criteri de cada Ajuntament. Respon a la pregunta “Qui gasta” (responsable de la despesa) o bé “Qui ingressa”.

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Classificació econòmica de l'ingrés.
1. Les previsions incloses en els estats d'ingressos del pressupost de l'entitat local es classificaran separant les operacions corrents, les de capital (inversions) i les financeres, d'acord amb l'estructura que per capítols, articles, conceptes i subconceptes

2. L'estructura per conceptes i subconceptes és oberta, per la qual cosa podran crear-se els que es considerin necessaris.

Classificació econòmica de la despesa.
1. La classificació econòmica de la despesa agruparà els imports per capítols separant les operacions corrents, les de capital i les financeres.

2. Els crèdits es classificaran per: capítols, articles, conceptes i subconceptes. Els subconceptes podran desenvolupar-se en partides.

3. L'estructura per conceptes i subconceptes és oberta, per la qual cosa podran crear-se els que es considerin necessaris.

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

 • Els crèdits (imports) s’han d’ordenar segons la seva finalitat i els objectius que amb aquests es proposi aconseguir, d’acord amb la classificació per àrees de despesapolítiques de despesa i grups de programes
 • Els grups de programes de despesa es poden desenvolupar en programes i subprogrames, l’estructura dels quals és oberta.

El quadre resum d'àrees de despesa es el següent:
Àrea 0 : Deute Públic: Interessos, amortització i altres despeses derivades de operacions de crèdit.
Àrea 1 :Serveis Públics Bàsics: Despeses de caràcter obligatori que han de presentar els ajuntaments, entre ells seguretat, habitatge i urbanisme, sanejament, enllumenat, medi ambient, etc.
Àrea 2: Actuacions de protecció i promoció social: inclouen les atencions assistencials, joves, tercera edat, etc.
Àrea 3: Producció de béns i serveis de caràcter preferent: les despeses en sanitat, educació, cultura, esport.
Àrea 4: Actuacions de caràcter econòmic: Que tendeixen a impulsar i desenvolupar els diferents sectors de activitat econòmica, com ara, comerç, turisme, transport públic, infraestructures, I+D, Societat de la informació, etc.
Àrea 9: Actuacions de caràcter general: les que afectin a la entitat local i el seu funcionament, la seva estructura

Els grups del 5 al 8, no existeixen.

En el cas del Ajuntament de Reus, les despeses es presenten:

 • Resum per capítols i articles del pressupost
 • Resum per capítols i conceptes del pressupost
 • Resum per àrees de despesa (Deute públic, Serveis bàsics...)
 • Resum àrees de despesa – Econòmics
 • Resum econòmic per àrees
 • Resum econòmic per departaments
 • Ordenació per programes
 • Ordenació econòmica
 • Ordenació orgànica
 • Resum per departaments
 • Programes per àrea