Dret a Petició

La Constitució espanyola reconeix com a dret fonamental el dret de petició individual i col·lectiva.

Article 29 

Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.

El dret de petició és un dret de tota persona a presentar peticions davant qualsevol administració, autoritat o institució pública així com davant dels òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seva competència.

La regulació d'aquest dret es troba en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre de Regulació del Dret de Petició, i en el Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes. 

Pel que fa als ajuntaments, el dret de petició està recollit a l'article 115 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.