4-Transparència en les contractacions i cost dels serveis (4)

Transparència en les contractacions i cost dels serveis (Sobre puntuació màxima 4 s'obtenen 4 punts)

Subcapítols en que es desglossa el bloc D:

1.- PROCEDIMENTS DE CONTRATACIÓ DE SERVEIS (2 sobre 2)

2.- SUBMINISTRADORES I COSTOS DELS SERVEIS (2 sobre 2)